Adem Tamo

Adem Tamo është lindur në 1956, dhe pas studimeve pasuniversitare në vend, punon që prej vitit 1983 në Departamentin e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës.

Fusha e tij e interesit është psikologjia dhe aplikimet e saj në edukim e këshillim. Në këtë fushë ai ka arsimin e nivelit master, doktoral e postdoktoral. Për 25 vjet ai është angazhuar në praktikë private në fushën e këshillimit dhe të psikoterapisë.

Ai lektron në fushën e teorive dhe praktikave të këshillimit dhe psikoterapisë. Në këtë linjë ai është i përfshirë në aktivitete trajnimi e botimi: 70 artikuj kërkimorë, 15 tekste universitare dhe ka udhëhequr mbi 20 doktorantë.

Ai ka kryer stazhe profesionale të herëpashershme në SHBA dhe në vendet e Europës Perëndimore dhe është angazhuar në kërkime dhe publikime të punës së tij në konferenca kombëtare e ndërkombëtare.

Ai ka drejtuar departamentin dhe fakultetin ku punon.